Bezoekersreglement Kasteel van Laarne

Als je een ticket koopt, ga je akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden van het Kasteel van Laarne. Wie het kasteel bezoekt wordt geacht het reglement te kennen en na te leven.

Om het kasteel te bezoeken, moet je in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

Het is verboden het kasteel binnen te gaan met:

 • handbagage en rugzakken die groter zijn dan 30 x 20 cm
 • kinderwagens en buggy’s
 • babydraagtassen voor op de rug
 • wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is
 • paraplu’s
 • voorwerpen die een risico betekenen voor de veiligheid van personen, meubels, kunstwerken of de gebouwen
 • huisdieren, met uitzondering van geleidehonden
 • etenswaren en dranken

Dit is een niet-limitatieve lijst. Het personeel mag oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het bezoek.

Om veiligheidsredenen kan het personeel de bezoekers vragen tassen en pakken te openen en de inhoud te tonen. Ze kunnen ook tassen en pakken doorzoeken als ze dat nodig vinden.

De bezoeker krijgt geen toegang tot het kasteel als blijkt dat de bezoeker:

 • onder invloed is van alcohol of verdovende middelen
 • de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren
 • weigert zich te gedragen volgens het reglement
 • met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het kasteel wil betreden
 • in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals vuurwerk, glazen en blikjes, spandoeken met discriminerende of provocerende teksten, wapens of andere voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren.

Kinderen moeten vergezeld zijn van volwassenen. Ouders, begeleiders of leraren van kinderen/groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

In het kasteel is het ook verboden:

 • de tentoongestelde meubels, wandtapijten en andere objecten aan te raken of er naar te wijzen met een voorwerp
 • plaats te nemen op de antieke zetels en stoelen
 • tegen de muren te leunen, te rennen, elkaar te duwen, te glijden of op de grond te liggen
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen, in het bijzonder door op de trappen te zitten
 • te roken
 • drank/vloeistoffen mee te nemen in glas/blik of andere verpakkingsmiddelen tenzij het noodzakelijk gebruik kan aangetoond worden met een attest van een gediplomeerd arts
 • mobiele telefoons, audiospelers of andere bronnen van geluidsoverlast te gebruiken
 • handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen
 • foto-opnamen te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven, video- en filmopnamen te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voorts is het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, verboden foto, video- en filmopnamen openbaar te maken of te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, met inbegrip van elektronische media. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het verschijnen van fotomateriaal zonder de daarvoor verkregen toestemming.
 • Het maken van foto’s in de zilverzaal is strikt verboden.

Bij inbreuk op bovenstaande richtlijnen mag het personeel interveniëren.

De movieguide:

 • de movieguide mag uitsluitend gebruikt worden door volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar; voor kinderen onder de 12 jaar zijn andere tools beschikbaar
 • het is verplicht om de movieguide met het houwtouw om de hals te hangen zodat het toestel niet op de grond kan vallen; indien dit niet gebeurt en de bezoeker laat het toestel vallen, is de bezoeker verplicht om de schade te vergoeden.

Bij brand, rook of alarm dient de bezoeker zich onmiddellijk naar de uitgang te begeven en de instructies van het personeel op te volgen.

Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen worden getroffen, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Dat houdt in dat van de bezoekers wordt verwacht dat ze in het kasteel blijven tot de aangeduide autoriteiten ter plaatse zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kan besloten worden om het kasteel te sluiten of de openingsuren te wijzigen. Dit wordt steeds meegedeeld op de website.

De bezoeker heeft geen verhaal op o.a. de volgende omstandigheden, die nooit leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding door het kasteel aan de bezoeker:

 • het uitzonderlijk gesloten zijn van het kasteel
 • overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers (geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal, …)
 • overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden of restauraties.
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet functioneren van bepaalde apparatuur.

De weigering zich te schikken naar de bepalingen van dit reglement heeft de onmiddellijke verwijdering uit het kasteel tot gevolg.